Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:

Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry

Osoite: Misukankuja 6, 40800 Vaajakoski

Puhelin: 0405056341

Sähköposti: toimisto@illusion.fi

Yhteyshenkilön sähköposti: johanna.karhunen@illusion.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero : 0405056341

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry:n toimintaan liittyvien jäsenten ja luottamushenkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Illusionin jäsenten, luottamus- ja toimihenkilöiden yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:– etu- ja sukunimi– osoite– sähköpostiosoite– puhelinnumero– syntymävuosi– sukupuoli– terveystiedot (kilpailun ja valmennuksen toimialalla): sairaudet, erikoisruokavaliot jaallergiat– testitulokset (kilpailun ja valmennuksen toimialalla)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään jäseniltä, rekisteröidyltä itseltään ja osallistujilta itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry:n käytössä oleviin järjestelmiin, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä (salassapitosopimukset) ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry:n ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan alla olevaa poikkeusta lukuunottamatta. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena osallistujalistan luovuttaminen koulutusten järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry:n jäsen tai niin kauan kun henkilö pyytää tietojensa poistettavan. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.Rekisteröity voi antaa Illusionille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia jakieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä, vaatia henkilötietojensa poistamista, peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuurekisteröidyn suostumukseen, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osinkuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry:n oikeutettu etu, saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteenYhteydenotot -kohdan mukaisesti. Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöäänkirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Tanssi- ja voimistelseura Illusion ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@illusion.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti taikirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry

Johanna Karhunen

Misukankuja 6, 40800 Vaajakoski

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaselosteon viimeksi päivitetty 4.12.2019